-3%

مرغ قطعه بندی

بال

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

بال و گردن

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

ران

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

ساق ران

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

سینه مرغ

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

فیله

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

کتف

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

کتف و بال

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

No custom loader image set.