فرآوری مرغ در کشتارگاه است که کیفیت برتر مد نظر مدریت بوده و به عنوان یک استراتژی محسوب می شود. هر چند که هزینه بسیار گزافی جهت تخلیه کامل و شستشوی مرغ از طریق Air Chilled در پی خواهد داشت اما سالیذ مرغ بسیار مفتخر است که با در نظر گرفتن اصول بهداشتی و سلامت جامعه موفق شد بار میکروبی مرغ را با شاخص 7000 یعنی1/150 میزان استاندارد کاهش داده و افتخار بسیار بزرگی کسب نماید.

 

خط مشی سالیذ (کلیک کنید)