مرغ چرخ شده

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه بندی اتوماتیک

بسته بندی اتوماتیک

مرغ چرخ شده

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰